အဖွဲ့ ဝင်ထားခြင်း အားဖြင့် ရရှိနိုင်သော အကျိုးခံစားခွင့်များမှာ:

ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အဖိုးအခကောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ