အဖွဲ့ ဝင်ထားခြင်း အားဖြင့် ရရှိနိုင်သော အကျိုးခံစားခွင့်များမှာ:

ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအဖိုးအခကောက်ခံခြင်းဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များ